kontakt

Statut Zrzeszenia Filharmonii Polskich

 

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW
„ZRZESZENIE FILHARMONII POLSKICH”

 

TEKST JEDNOLITY

uwzględniający zmiany wprowadzone:

1)   Uchwałą nr 13 Konferencji Dyrektorów Zrzeszenia Filharmonii Polskich z dnia            22 kwietnia 2013 roku;

2)   Uchwałą nr 15 Konferencji Dyrektorów Zrzeszenia Filharmonii Polskich z dnia            15 grudnia 2014 roku;

3)   Uchwałą nr 14/04/2016 Konferencji Dyrektorów Zrzeszenia Filharmonii Polskich  z dnia 25 kwietnia 2016 roku,

4)   Uchwałą nr 13/04/2019 Konferencji Dyrektorów Zrzeszenia Filharmonii Polskich z dnia 1 kwietnia 2019 r.


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.    Zrzeszenie Filharmonii Polskich, zwane dalej „Zrzeszeniem” jest organizacją pracodawców działających w sferze kultury, szczególnie kultury muzycznej.

2.    Zrzeszenie może używać nazwy w języku angielskim, tj. „Society of Polish Philharmonics”.

3.    Zrzeszenie zostaje zawiązane na czas nieokreślony.


§ 2

1.    Siedzibą Zrzeszenia jest miasto Warszawa.

2.    Zrzeszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jej granicami.


§ 3

Zrzeszenie jest organizacją autonomiczną, niezależną w swej działalności statutowej     od organów administracji państwowej, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji. 

§ 4

Zrzeszenie może przystępować do krajowych federacji i konfederacji organizacji pracodawców, jak również międzynarodowych organizacji pracodawców.


ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZRZESZENIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5


Zrzeszenie ma na celu:

1)     reprezentowanie i promowanie interesów jego członków wobec organów administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji;

2)     reprezentowanie i promowanie interesów jego członków na arenie międzynarodowej.


§ 6

Do zadań Zrzeszenia należą w szczególności:

1)   współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców oraz organizacjami i zrzeszeniami w kraju i za granicą;

2)   współpraca ze wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze kultury, edukacji     i mediów.


§ 7

Cele i zadania Zrzeszenia są realizowane poprzez:

1)   udział w procesach legislacyjnych i decyzyjnych organów krajowych                     i międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej;

2)   współpracę z organami władz samorządowych oraz krajowych będących organizatorami działalności kulturalnej poprzez uczestniczenie w dialogu dotyczącym działalności kulturalnej, wydawanie opinii i konsultowanie ich decyzji dotyczących działalności instytucji artystycznych, w tym w szczególności poprzez uczestnictwo w pracach komisji konkursowych wyłaniających dyrektorów instytucji artystycznych, oraz poprzez współudział w kształtowaniu działalności placówek artystycznych i kulturalnych;

3)   analizowanie i proponowanie rozwiązań prawnych problemów związanych z działalnością w obszarze kultury;

4)   organizowanie spotkań i konferencji oraz współpracę i uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez inne podmioty w sprawach dotyczących sektora kultury;

5)   tworzenie grup roboczych, z innymi pozarządowymi organizacjami zajmującymi się problemami mającymi związek z celami Zrzeszenia;

6)   organizowanie i prowadzenie usług konsultingowych świadczonych na rzecz członków Zrzeszenia;

7)   gromadzenie funduszy i zarządzanie nimi, zgodnie z odpowiednimi przepisami, w celu realizacji celów Zrzeszenia;

8)   promowanie młodych artystów muzyków, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i muzycznych talentów;

9)   współpracę ze środowiskiem artystycznym, naukowym i społecznym ruchem kulturalnym – realizowaną m.in. poprzez współorganizowanie koncertów, spotkań, odczytów itp.,

10) uczestniczenie we współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej,

11) organizowanie, współorganizowanie i finansowanie szkoleń o tematyce związanej
z zarządzaniem kulturą.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO

§ 8

1.    Do Zrzeszenia mogą należeć pracodawcy będący osobami fizycznymi lub prawnymi, jak również podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

2.    Członkami Zrzeszenia mogą zostać pracodawcy prowadzący zawodowe zespoły muzyczne, orkiestry symfoniczne, kameralne oraz inne orkiestry, chóry, a także inne zespoły prowadzące profesjonalną działalność w obszarze muzyki,               w szczególności klasycznej.

3.    Członkami Zrzeszenia nie mogą zostać zespoły inne niż wymienione w ust. 2 powyżej, w szczególności zespoły amatorskie lub nieprowadzące stałej działalności.

4.    Honorowymi członkami Zrzeszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne posiadające szczególne zasługi w dziedzinie kultury.


§ 9

 

1.    O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Zrzeszenia na pisemny wniosek zainteresowanego.

2.    W razie odmowy przyjęcia zainteresowanemu przysługuje odwołanie                  do Konferencji Dyrektorów.

3.    Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w stosunku do członków – założycieli, którzy członkostwo nabywają z chwilą wpisania Zrzeszenia do rejestru.

4.    O przyznaniu honorowego członkostwa decyduje Konferencja Dyrektorów  na wspólny wniosek co najmniej trzech członków Zrzeszenia.

 

§ 10

Członkowie Zrzeszenia mają prawo do:

1)   uczestniczenia w pracach Zrzeszenia;

2)   dostępu do wszelkich informacji dotyczących Zrzeszenia;

3)   korzystania ze wsparcia Zrzeszenia we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji;

4)   wnioskowania o zwołanie Konferencji Dyrektorów, na warunkach określonych w § 14 ust. 2.


§ 11

Członkowie Zrzeszenia są zobowiązani do:

1)   przestrzegania statutu Zrzeszenia, uchwał i regulaminów organów Zrzeszenia;

2)   przyczyniania się do utrwalania dobrego imienia i prestiżu Zrzeszenia oraz wspieranie Zrzeszenia w wykonywaniu zadań statutowych;

3)   wniesienia wpisowego oraz terminowego opłacania składek członkowskich w kwotach i terminach ustalonych przez Konferencję Dyrektorów;

4)   udziału w obradach Konferencji Dyrektorów;

5)   aktywnej współpracy ze Zrzeszeniem i dostarczania wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania jego zadań, a także do sporządzania statystyk, analiz i raportów dotyczących działalności Zrzeszenia chyba, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.


§ 12

1.    Utrata statusu członkowskiego następuje w niżej podanych przypadkach:

1)   gdy dany członek przestał spełniać warunki określone w § 8 ust. 2;

2)   popełnienia przez danego członka czynu sprzecznego z celami Zrzeszenia lub grożącego poważnym naruszeniem przez niego prestiżu Zrzeszenia;

3)   zalegania z płatnością składek członkowskich i opłat za usługi Zrzeszenia przez okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy i nieuiszczenia wymaganych należności w terminie wyznaczonym przez Zarząd;

4)   złożenia przez członka pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu.

2.    O spełnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 3) i wykluczeniu członka ze Zrzeszenia rozstrzyga Zarząd na mocy uchwały.

3.    W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1) - 3) członek może wnieść odwołanie do Konferencji Dyrektorów.

4.    W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 Zarząd w drodze uchwały może wyrazić zgodę, na mocy uchwały, na ponowne przyjęcie tych członków, którzy uregulowali zaległe składki i opłaty w ciągu 30 dni od daty uchwały o wykluczeniu ich ze Zrzeszenia.

5.    Członkowie, którzy zrezygnowali z członkostwa w Zrzeszenia są obowiązani zapłacić składki członkowskie do momentu ustania członkostwa.


ROZDZIAŁ IV

ORGANY ZRZESZENIA

§ 13

1.    Organami Zrzeszenia są:

1)   Konferencja Dyrektorów;

2)   Zarząd;

3)   Komisja Rewizyjna.

2.    Uchwały kolegialnych organów Zrzeszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba  że statut stanowi inaczej.

3.    Wybory członków organów Zrzeszenia dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

 

§ 14

1.    Konferencja Dyrektorów jest najwyższym organem Zrzeszenia.

2.    Konferencję Dyrektorów zwołuje, co najmniej raz w roku kalendarzowym, Zarząd             z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej trzech członków Zrzeszenia.

3.    W przypadku, gdy w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej Zarząd nie zwoła Konferencji Dyrektorów, prawo do jej zwołania przysługuje członkom składającym wyżej wymienione żądanie.

4.    Zwołanie Konferencji Dyrektorów winno nastąpić listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Konferencji Dyrektorów. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

5.    Zawiadomienie o zwołaniu Konferencji Dyrektorów winno zawierać proponowany porządek obrad, projekty uchwał, oraz treść dokumentów, jakie będą przedstawiane Konferencji Dyrektorów.

4.    Członkowie Zrzeszenia są reprezentowani na Konferencji Dyrektorów przez władze statutowe lub pełnomocników.

 

§ 15

1.    Obrady Konferencji Dyrektorów prowadzi przewodniczący Zarządu lub inny, wskazany przez niego członek Zarządu.

2.    Konferencja Dyrektorów jest ważna i zdolna do podejmowania wiążących uchwał, jeśli wszyscy członkowie Zrzeszenia zostali prawidłowo poinformowani o jej zwołaniu.

3.    Uchwały Konferencji Dyrektorów podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym przewodniczący Konferencji posiada głos rozstrzygający, w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”.

4.    W wypadku, gdy wszyscy członkowie Zrzeszenia są reprezentowani na Konferencji Dyrektorów, Konferencja uprawniona jest do podjęcia wiążących uchwał również wówczas, gdy nie została formalnie zwołana, chyba, że osoby obecne na Konferencji zgłoszą sprzeciw co do jej odbycia lub co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.§ 16

Do kompetencji Konferencji Dyrektorów należy:

1)   Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Przewodniczącego Zarządu;

2)   powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji;

3)   zmiana Statutu Zrzeszenia;

4)   zatwierdzanie regulaminów i innych aktów wewnętrznych Zrzeszenia;

5)   uchwalanie programów działania Zrzeszenia;

6)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego zawierającego bilans, rachunku zysków i strat, przygotowywanych przez Zarząd, oraz opinii Komisji Rewizyjnej, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku za poprzedni rok obrotowy;

7)   kwitowanie z wykonania obowiązków członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, co trzy lata na koniec kadencji odpowiednio Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

8)   ustalanie i dokonywanie zmian wysokości składek członkowskich;

9)   rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odmawiających przyjęcia w poczet członków Zrzeszenia;

10) omawianie i rozstrzyganie spraw przedstawionych Konferencji zgodnie ze statutem;

11) podejmowanie, na wniosek Zarządu, uchwał o przystąpieniu lub rezygnacji z członkostwa w krajowych federacjach i konfederacjach organizacji pracodawców, jak również międzynarodowych organizacjach pracodawców;

12) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania lub likwidacji Zrzeszenia, włącznie z powołaniem likwidatora;

13) wykonywanie innych uprawnień przyznanych Konferencji Dyrektorów niniejszym statutem, regulaminami wewnętrznymi Zrzeszenia lub przepisami prawa;

14) wyrażanie zgody na dysponowanie mieniem ruchomym i nieruchomym Zrzeszenia o wartości przekraczającej 50 000 zł.

 

§ 17

1.    Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego Komisji oraz dwóch członków wybieranych przez Konferencję Dyrektorów na 3 letnią, łączną kadencję.

2.    Do zakresu obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1)   kontrola ksiąg rachunkowych i nadzór nad zarządem finansowym sprawowanym przez Zarząd Zrzeszenia;

2)   opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego;

3)   wypełnianie innych obowiązków przewidzianych statutem i regulaminami wewnętrznymi Zrzeszenia.

3.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący lub pod jego nieobecność wskazany przez niego członek Komisji.

4.    Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może być zwołane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej, na adresy wskazane przez Przewodniczącego Komisji i pozostałych jej członków.

5.    Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym Przewodniczący Komisji posiada głos rozstrzygający, w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”.

6.    Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

§ 18

1.    Zarząd Zrzeszenia składa się z 5 członków w tym Przewodniczący Zarządu i 2 Wiceprzewodniczących oraz dwóch Członków wybieranych przez Konferencję Dyrektorów na 3 letnią, łączną kadencję.

2.    Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań i jest reprezentowane przez Przewodniczącego łącznie z Wiceprzewodniczącym lub przez dwóch Wiceprzewodniczących łącznie.

3.    Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność inny, wskazany przez niego członek Zarządu.

4.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący lub pod jego nieobecność wskazany przez niego członek Zarządu za potwierdzeniem odbioru.

5.    Posiedzenie Zarządu może być zwołane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej, na adresy wskazane przez członków Zarządu.

6.    Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym Przewodniczący posiada głos rozstrzygający, w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”.

7.    Zarząd może podejmować uchwały z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.


§ 19

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Zrzeszenia, w szczególności:

1)   organizacja działalności i kierowanie bieżącą pracą Zrzeszenia;

2)   wykonywanie uchwał Konferencji Dyrektorów;

3)   przygotowywanie projektów i planów działania Zrzeszenia;

4)   zapewnienie przestrzegania norm statutowych i uchwał Konferencji Dyrektorów oraz obowiązujących przepisów prawa;

5)   sporządzanie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego, przygotowanych przez Zarząd;

6)   przyjmowanie i wykluczanie członków Zrzeszenia;

7)   przygotowywanie projektów regulaminów i innych aktów wewnętrznych oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Konferencję Dyrektorów.

8)   zarządzenie majątkiem i sprawami finansowymi Zrzeszenia po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń Konferencji Dyrektorów (jeżeli takie zezwolenia               są wymagane zgodnie z niniejszym Statutem);

9)   ustanawianie pełnomocnika Zrzeszenia;

10) wykonywanie innych funkcji zgodnie z niniejszym Statutem i wewnętrznymi przepisami Zrzeszenia oraz wykonywanie wszelkich czynności koniecznych          do osiągnięcia celów Zrzeszenia;

11) Zarząd może powołać biuro Zarządu i ustalać zasady organizacji jego pracy

 


ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK ZRZESZENIA

§ 20

1.    Majątek Zrzeszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Zrzeszenie w toku jego działalności.

2.    Dochody Zrzeszenia stanowią w szczególności:

1)   wpływy ze składek członkowskich;

2)   darowizny i zapisy;

3)   subwencje;

4)   dochody z majątku Zrzeszenia;

5)   dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Zrzeszenie.

3.    Zrzeszenie może tworzyć fundusze na realizację określonych celów.

4.    Dochody z działalności i majątek zrzeszenia przeznaczone będą na działalność statutową Zrzeszenia.


§ 21

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.


ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1.    Zrzeszenie może zostać rozwiązane na mocy uchwały podjętej przez Konferencję Dyrektorów.

2.    Konferencja Dyrektorów, która zatwierdzi rozwiązanie Zrzeszenia, powoła likwidatora lub likwidatorów, oraz określi przeznaczenie majątku Zrzeszenia. Wszelkie aktywa pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji zostaną rozdzielone pomiędzy członków proporcjonalnie do wpłaconych przez nich składek członkowskich.